NEW DANCE DAYS


K13 - Košické Kultúrne Centrá in cooperation with The Civic organization VIVA- dance school

NEW DANCE DAYS

The Festival of Contemporary Dance or Dance Forms of the Present Day

Term 1: September 26-28, 2017 

Term 2: October3-5, 2017

Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, Košice

 

PROGRAM 

 September 26,2017  

18.00 Objekt Alfa - Theater Venue

„OPEN SPACE“ (75 min.)

common performance of dance groups and art schools
Collage of modern and contemporary dance choreographies
Radovan Vagač project, Konzervatórium Zádielska Košice, Konzervatórium Timonova Košice, Tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, SZUŠ Boby Brelly Košice, Bobalet Košice, SZUŠ VIVA Košice, TS A. Vrbovej.

 

September 27, 2017 

16.00Papa Café,  Kulturpark premises

PUBLIC COMMUNICATION SPHERE“ (90 - 120 min.)

PRESENTATION OF OPINIONS AND EXPERIENCE OF EXPERTS 
FROM THE PROFESSIONAL DANCE AND THEATER AREA

COMMUNICANTS:

ONDREJ ŠOTH, ArtD. / Košice art director, choreographer, dance pedagogue, prominent representative of dance theater in Slovakia
Topic: Author concept observations in Ondrej Šoth's work

DOC. MARILENA HALÁSZOVÁ / Prague choreographer, dance pedagogue, GITIS Moscow graduate, student and assistant of N. I. Tarasov, R. V. Zakharov and L. Lavrovskij. TopicA look at classical dance in the present

PETER MAŤO, PhD. / Bratislava dramaturg and dance theorist Topic: Possibilities of dance theory in practice

VLADISLAV ŠOLTYS, ArtD./ Bratislava presentation of dance contest  GALA ART MOVES

 

September 28,2017 

18.00 Objekt Alfa- Theater Venue

THE HUNGARIAN BALLET THEATRE (Hungary

„KISSES TO KOŠICE“ (60 min.)

A dance theatrical evening choreographed by Attila Egerházi.

The Hungarian Ballet Theatre was founded in the year of 2006. Since that time, under the artistic leadership of Attila Egerházi the company presented many different kind of projects and created many original contemporary ballets. The unique and atractive dancers of the Hungarian Ballet Theatre are from all over the world. The perfromances of the company represents the contemporary ballet's dance art all along in a high artistic level in Hungary and also in many other countries of the world.
The Hungarian Ballet Theatre are also often collaborate with original and charismatic guest choreographers from the international dance life.

The Hungarian Ballet Theatre will debut first time at Kosice with an unique project which program named „Kisses to Kosice“. 

The company’s performance also represents the very successful collaboration betweeen the Private Dance Conservatorie and the artistic director of the company Attila Egerházi, which fruitful collaboration is looking back for more than a decade.

 

3. október 2017

18.00 Objekt Alfa -Gallery

o.z. TRAKT

„OUT / MIMO“ (70 min.)

Modulárno tanečná inštalácia

physical dance / new media / musical visual installation / new expression tools / energy and movement dynamics / emotional diversity / spiritual acrobatics
Modular dance installation OUT / MIMO is a project that aims to physically communicate through new forms of contemporary dance and digital media. The installation makes an appeal by its uncommonness and new expression tools, energy and movement dynamics, emotional diversity and man'sspiritual acrobatics – a man with his transformations on his adventurous journey from the socially depleted area directly into the new world – the WORLD in which stressful and hasty life is under scrutiny of technology. The factors which influence people so intensively that the peoplebecome uncontrollable and „mad“ creatures with unpredictable reactions. The new paradox of a MAN and MEDIA in an inconspicuously weird society.
 

October 4, 2017 

A.P.Contemporary Dance Project/ Italy

18.00 Objekt Alfa – Theater Venue

"1984 THE BIG BROTHER " (60 min.)

The idea that inspiredthe choreography: The big brother 1948 (George Orwell).  Choreography:Alberto Poti 

 

October 5, 2017 

Ján Ševčík 

 "DANCE AND FILM – TWO MEDIA IN MOTION"(60 min.)

18.00 Objekt Alfa – Theater Venue

4 choreography miniatures directed and choreographed by Ján Ševčík in their original stage choreography and their 3 film adaptations
Dance and film are two media in motion. By their connection,  a new artistic experimental film can originate. The things that are impossible to do on stage are possible in film and vice versa... In the first half of the evening named “Dance“, four choreography miniatures, directed and choreographed by Ján Ševčík, will be performed in their original stage choreography and consequently in the second half of the evening named “Film“, their short film adaptations will be presented... (which originated during my doctoral study at VŠMU and on which Music and Dance, Film and Television, and Theater Faculty students cooperated.) All choreographies are performed by the SĽUK principals and dancers and SND Ballet dancer Veléria Stašková.

 

POZVÁNKA NA PREDSTAVENIE

Podujatie K13 v spolupráci s OZ VIVA- tanečná škola

NEW DANCE DAYS

Festival súčasného tanca alebo podoby tanca v súčasnosti

1. termín: 26.-28.9.2017

2. termín: 3.-5. 10. 2017

Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, Košice

VSTUP NA PODUJATIA JE VOĽNÝ

(kapacita 150 miest)

 

PROGRAM

26. september 2017 18.00 Objekt Alfa- divadelná sála

„OTVORENÝ PRIESTOR“ (75 min.)

Spoločné predstavenie tanečných zoskupení a umeleckých škôl

Koláž choreografií moderného a súčasného tanca/ Radovan Vagač projekt, Konzervatórium Zádielska 12 Košice, Tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, Konzervatórium Timonova 2 Košice, SZUŠ Boby Brelly Košice, Bobalet Košice, TS A. Vrbovej, SZUŠ VIVA Košice a iní.

 

27. september 2017 16.00 kaviareň Papa Café, areál Kulturparku

„KOMUNIKAČNÁ SFÉRA VEREJNÁ“ (90 - 120 min.)

PREZENTÁCIA NÁZOROV A SKÚSENOSTÍ ODBORNÍKOV Z PROFESIONÁLNEJ OBLASTI TANCA A DIVADLA

KOMUNIKANTI

ONDREJ ŠOTH, ArtD. / Košice

umelecký šéf, choreograf, tanečný pedagóg , významný predstaviteľ tanečného divadla na Slovensku

Téma:  Autorské koncepčné postrehy v tvorbe Ondreja Šotha

DOC. MARILENA HALÁSZOVÁ / Praha

choreografka, tanečná pedagogička, absolventka GITIS Moskva, žiačka a asistenka N. I. Tarasova, R. V. Zakharova a  L. Lavrovského.

Téma: Pohľad na klasický tanec v súčasnosti

PETER MAŤO, PhD. / Bratislava

dramaturg a tanečný teoretik

Téma: Možnosti tanečnej teórie v praxi

VLADISLAV ŠOLTYS, ArtD./ Bratislava

Prezentácia tanečnej súťaže GALA ART MOVES

 

28. september 2017 18.00 Objekt Alfa- divadelná sála

THE HUNGARIAN BALLET THEATRE (Maďarsko)

KISSES TO KOSICE“ (60 min.)

A dance theatrical evening choreographed by Attila Egerházi.

 

3. október 2017 18.00 Objekt Alfa- Galéria

o.z. TRAKT

„MIMO“ (70 min.)

réžia a choreografia: Radoslav Piovarči

Modulárno tanečná inštalácia

fyzický tanec / nové médiá / hudobno-obrazová inštalácia / nové výrazové prostriedky / dynamika energie a pohybu / emocionálna rôznorodosť / duševné akrobacie

Modulárno-tanečná inštalácia / modular dance installation MIMO je projektom, ktorého zámerom je – fyzicky – komunikovať prostredníctvo nových formiem súčasného tanca a digitálnych médií. Inštalácia púta svojou nevšednosťou a novými výrazovými prostriedkami, dynamikou energie a pohybu, emocionálnou rôznorodosťou, či duševnými akrobaciami človeka. Človeka s jeho transformáciami v dobrodružnej ceste zo sociálne – vyprahnutej oblasti priamo do nového sveta. SVETA, v ktorom je stresujúci a rýchly život pod drobnohľadom technológií. Faktory, ktoré ovplyvňujú ľudí natoľko, že sa stávajú nekontrolovateľnými, “bláznivými“ bytosťami s nepredvídateľnými reakciami. Nové paradoxy ČLOVEK a MÉDIÁ v nenápadne divnej spoločnosti.

 

4. október 2017 18.00 Objekt Alfa- divadelná sála

A.P.Contemporary Dance Project/ Taliansko

"1984 THE BIG BROTHER " (60 min.)

The idea that inspired the choreography: The big brother 1948 (George Orwell).  Choreography: Alberto Poti 

 

5. október 2017 18.00 Objekt Alfa- divadelná sála

Ján Ševčík

 "TANEC A FILM – DVE MÉDIA V POHYBE" (60 min.)

4 choreografické miniatúry v réžii a choreografiii Jána Ševčika v ich pôvodnej javiskovej podobe a ich 3 filmové adaptácie

Tanec a film su dve médiá v pohybe. Ich spojením môže vzniknúť umelecký experimentálny film. To čo nie je možné na javisku je možné vo filme a naopak... Večer v rámci ktorého budú v jeho prvej polovici s názvom "Tanec" uvedené štyri choreografické miniatúry v réžii a choreografii Jána Ševčíka v ich pôvodnej javiskovej podobe a následne v druhej polovici večera s názvom "Film" budú uvedené ich filmové adaptácie v podobe krátkych tanečných filmov....(ktoré vznikli v rámci môjho doktorandského štúdia na VŠMU a na ktorých spoločne pracovali študenti hudobno-tanečnej, filmovo-televiznej a divadelnej fakulty VŠMU.) Všetko v podaní sólistov a tanečníkov SĽUK-u a členky Baletu SND Valérie Staškovej.